C3 Rivers

Wat wij geloven

Geloofsbelijdenis

Wij geloven:
Dat er één God is: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

In de Goddelijkheid van onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God; we geloven in maagdelijke geboorte, in Zijn zondeloze leven, in Zijn wonderen, in Zijn plaatsvervangend en boetedoenende sterven, in Zijn lichamelijke opstanding, in Zijn Hemelvaart naar de rechterhand van de Vader, in Zijn constante voorbede en in Zijn op handen zijnde terugkomst.

In de persoon en het werk van de Heilige Geest, die Zijn vruchten en gaven beschikbaar stelt in de kerk.

In de Bijbel als het levende Woord van God – onfeilbaar, gezaghebbend, eeuwigdurend en de grondlegger van alle christelijke leer.

In het bestaan van een kwaad geestelijk wezen – de duivel,

In de verloren conditie van alle mensen en de essentiële nood van wedergeboorte door geloof in Jezus Christus,

In de doop in de Heilige Geest, als een gave beschikbaar voor gelovigen in navolging van de wedergeboorte, met het normale bewijs van het spreken in andere tongen,

In de sacramenten van het avondmaal en de doop door volledige onderdompeling in water voor alle gelovigen.

In de opstanding uit de doden van zowel zij die gered zijn als zij die verloren zijn, de ene tot eeuwig leven met en de andere tot eeuwige afscheiding van God.

In de kerk als het lichaam van Christus, en elk lid als een actief deel van een lokale kerk die de Grote Opdracht naar Matteüs 28 uitvoert .